درباره ما

و باغبانی و آبیاری را چه در منزل و چه در فضاهای سبز و گلخانه ها آسان میسازد شرکت کلابر این موفقیت را نتیجه دانش و تجربه جهانی خود می داند که بدین لحاظ قادر است به تمامی نیازهای مصرف کنندگان خود پاسخ دهد.

claber

claber